Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

tel 87 642 26 88     poczta  biuro@zgklipsk.pl

Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;
 2. nadzór (monitoring) zrekultywowanego składowiska odpadów;
 3. utrzymanie czystości ulic, chodników, parkingów, placów, zieleńców oraz zimowe oczyszczanie;
 4. utrzymanie, remont i budowa dróg i ulic i chodników;
 5. zarządzanie oraz administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy;
 6. remonty i konserwacja budynków stanowiących własność gminy;
 7. utrzymanie parku, terenów zielonych, terenów rekreacyjnych (w tym nieczynnego cmentarza żydowskiego) w Lipsku;
 8. dowóz dzieci do szkół;
 9. usługi transportowe, budowlane, remontowe i inne;
 10. organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych;
 11. innych usług z zakresu użyteczności publicznej;
 12. określenie warunków budowy przyłączy i świadczenie usług w tym zakresie oraz dokonywanie odbioru przyłączy wybudowanych przez innych wykonawców;
 13. budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Odsłony: 1607