Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

tel 87 642 26 88     poczta  biuro@zgklipsk.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr. B.RZT.70.49.2024 z dnia 04 czerwca 2024 roku, zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Lipsk.

Nowa Taryfa po publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 21.06.2024 wchodzi w życie po upływie 7 dni tj. od 29.06.2024r

W zakładzie dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy:

  a) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występują cztery grupy odbiorców:

      Grupa 1 - Gospodarstwa domowe – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno - bytowe, rozliczani według wskazań wodomierza głównego.
Okres rozliczeniowy: dwumiesięczny.

      Grupa 2 - Pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe w związku z prowadzoną działalnością oraz instytucje użyteczności publicznej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
Okres rozliczeniowy: dwumiesięczny.

      Grupa 3 - Odbiorcy pobierający wodę na cele przeciwpożarowe, zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Okres rozliczeniowy: dwumiesięczny.

      Grupa 4 - Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
Okres rozliczeniowy: dwumiesięczny.

  b) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują trzy grupy odbiorców:

      Grupa 1 - Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani według wskazań wodomierza głównego.
Okres rozliczeniowy: dwumiesięczny.

      Grupa 2 - Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe w związku z prowadzoną działalnością oraz instytucje użyteczności publicznej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
Okres rozliczeniowy: dwumiesięczny.

      Grupa 3 - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
Okres rozliczeniowy: dwumiesięczny.

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę

tab1

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

tab2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do taryfowych cen i stawek netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT). Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

* Cena dla odbiorcy za odprowadzone ścieki jest uzależniona od dotacji otrzymanej od Gminy.
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku w 2024 roku , jako dopłata do 1m3 oczyszczania ścieków wynosi 5,50 zł netto.
Cena za odprowadzone ścieki dla odbiorcy w 2024 roku (od 29.06.2024 r.) wynosi 6,00 zł netto.

                                                                                                                                                     Kierownik Zakładu
                                                                                                                                                        Mariusz Rokita

  • Odsłony: 27